புதிய செய்திகள் தற்போது

Tamil Cinema News Net

ரஜினிக்கு அடுத்து தனுஷ் தான் – அசுரன் வெற்றி குறித்து கலைப்புலி ஸ் தாணு

பூமணி எழுதிய வெக்கை நாவலை அடிப்படையாக கொண்டு வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த ‘அசுரன்’ பல பிரபலங்களின் பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றிக்கு வழங்கிய செவ்வியில் ரஜினிக்கு அடுத்த தனுஷின் படங்களே வெளிநாடுகளில் மூன்று வாரங்கள் தாண்டி திரையிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என தெரிவித்துள்ளார்.

இதோ அந்த முழுமையான செவ்வி ….

Dhanush Is Next To Rajini

L A T E S T T A M I L C I N E M A N E W S F R O M T A M I L C I N E K O O T H U – த மி ழ் சி னி க் கூ த் து
W E A R E S H A R I N G T O P A N D T R E N D I N G T A M I L C I N E M A N E W S , P H O T O S A N D V I D E O S T O R E A C H O U R F O L L O W E R S O N A L L S O C I A L P L A T F O R M S A N D D I R E C T V I S I T O R S. I F Y O U H A V E A N Y C O M P L A I N T W I T H O U R N E W S, A R T I C L E S, I M A G E S P L E A S E C O N T A C T U S T H R O U G H E M A I L O R C O N T A C T D I R E C T L I N K S O F P O S T M E D I A S.
எ ம து ‘த மி ழ் சி னி க் கூ த் து’ த ள த் தி ல் த மி ழ் தி ரை யு ல கை சா ர் ந் த தி ரை ப் ப ட ந டி க ர் க ளி ன் பு கை ப் ப ட ங் க ள் , உ று தி செ ய் ய ப் ப ட் ட ந டி க ர் க ளி ன் ச மூ க வ லை த் த ள ங் க ளி ல் இ ரு ந் து நே ரி டை யா க வு ம் , அ ல் ல து அ ங் கீ க ரி க் க ப் ப ட் ட ச மு க லா வ லை த் த ள ங்
க ளி ல் இ ரு ந் து ம் நே ரி டை யா க த ள த் தி ல் ப தி வி ட ப் ப டு ம். பு கை ப் ப ட ங் க ளா கு றி த் த
ஏ தே னு ம் மு றை ப் பா டு க ள் இ ரு ப் பி ன் கு றி த் த அ ங் கீ க ரி க் க ப் ப ட் ட த ள ங் க ளை தொ ட ர் பு கொ ள் ளு ம் வே லை எ ம க் கு ம் அ றி ய த் த ர வு ம்.
L A T E S T T A M I L C I N E M A N E W S F R O M T A M I L C I N E K O O T H U – த மி ழ் சி னி க் கூ த் து
E N T E R T A I N M E N T C H A N N E L O F T A M I L C I N E M A