கேப்டனை சந்தித்த ரஜினி

நல்லா இருக்கணும் என்று விருப்பம்

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அமரிக்கா சென்று சிகிச்சை பெற்று திரும்பிய கேப்டன் விஜயகாந்தை பிரபலங்கள், நண்பர்கள் பலரும் சந்த்தித்து வரும் நிலையில், இன்று சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியும் அவரை சந்த்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

இதன் போது தான்[ரஜினி] உடல்நலம் குன்றியிருந்த வேளையில் முதல் ஆளாக விசாரித்தது கேப்டன் விஜயகாந்த் என ரஜினி தெரிவித்தார்.

அமெரிக்கா சென்று கேப்டன் விஜகாந்த் உடல்நலம் தெரிவந்தமையையிட்டு , அவரின் ரசிகர்களும், கட்சி தொண்டர்களும் மிக மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

கேப்டனை சந்தித்த ரஜினி

L A T E S T T A M I L C I N E M A N E W S F R O M T A M I L C I N E K O O T H U – த மி ழ் சி னி க் கூ த் து
W E A R E S H A R I N G T O P A N D T R E N D I N G T A M I L C I N E M A N E W S , P H O T O S A N D V I D E O S T O R E A C H O U R F O L L O W E R S O N A L L S O C I A L P L A T F O R M S A N D D I R E C T V I S I T O R S. I F Y O U H A V E A N Y C O M P L A I N T W I T H O U R N E W S, A R T I C L E S, I M A G E S P L E A S E C O N T A C T U S T H R O U G H E M A I L O R C O N T A C T D I R E C T L I N K S O F P O S T M E D I A S.
எ ம து ‘த மி ழ் சி னி க் கூ த் து’ த ள த் தி ல் த மி ழ் தி ரை யு ல கை சா ர் ந் த தி ரை ப் ப ட ந டி க ர் க ளி ன் பு கை ப் ப ட ங் க ள் , உ று தி செ ய் ய ப் ப ட் ட ந டி க ர் க ளி ன் ச மூ க வ லை த் த ள ங் க ளி ல் இ ரு ந் து நே ரி டை யா க வு ம் , அ ல் ல து அ ங் கீ க ரி க் க ப் ப ட் ட ச மு க லா வ லை த் த ள ங்
க ளி ல் இ ரு ந் து ம் நே ரி டை யா க த ள த் தி ல் ப தி வி ட ப் ப டு ம். பு கை ப் ப ட ங் க ளா கு றி த் த
ஏ தே னு ம் மு றை ப் பா டு க ள் இ ரு ப் பி ன் கு றி த் த அ ங் கீ க ரி க் க ப் ப ட் ட த ள ங் க ளை தொ ட ர் பு கொ ள் ளு ம் வே லை எ ம க் கு ம் அ றி ய த் த ர வு ம்.
L A T E S T T A M I L C I N E M A N E W S F R O M T A M I L C I N E K O O T H U – த மி ழ் சி னி க் கூ த் து
E N T E R T A I N M E N T C H A N N E L O F T A M I L C I N E M A